[Musashi Kosugi Tokyu Square] Kanagawa

Musashi Kosugi Tokyu Square

3-472 Kosugicho, Nakahara Ward, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture

Musashi Kosugi Tokyu Square Homepage

Business hours: 10:00-21:00